Make your own free website on Tripod.com
madarasah parabek

back
... m.e.n.u ...
Sejarah
Sistem Pendidikan
Asrama  
Kurikulum  
Struktur  
Guru dan Siswa
Sarana
Keuangan
Alumni


salam kenal
Isi Buku Tamu
Lihat Buku Tamu
Google


Struktur Kepengurusan
Madrasah Sumatera Thawalib

STRUKTUR KEPENGURUSAN
YAYASAN SYEKH IBRAHIM MUSA
PARABEK BUKITTINGGI

No
Jabatan
Nama
Keterangan
1
 Penasehat  Prof Dr H Amir Syarifuddin
 Dr. H Muchtar Naim
2
 Ketua   HM Achyarli Abd Jalil, SH
3
 Ketua Harian  Ir Novizar Zein
4
 Sekretaris  Deswandi, BA
 Drs. Muslih Sayan
 Drs. Alfitri
5

 Bendahara

 Ir H Amrin Zainuddin
6
 Wakil Bendahara  KH Muzakkar
7
 Wakabid Pendidikan  Drs. H Mardian D, MA
8
 Wakabid Pemb/Usaha  Rio De Veriliano, SE
 Ir H Herman Saibi
9
 Anggota  Dr Hayati Nizar
 Dr Ardinis Arbain
 Ir. Anusirwan Darajat
 Dr Badrul Mustafa, M.Sc
 HA Ghaffar St Batuah
 H Abdul Munir Jalal
 H Imam Suar
 Dr Hj Farida Ramli
 H Suhari Ilyas, MA
 Erwan M Nurr
 Dasril RT Mangkudun
 Dr Hj Farida R

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH SUMATERA THAWALIB PARABEK BUKITTINGGI

No
Jabatan
Nama
Keterangan
1
 Pimpinan Madrasah  Buya H Muchtar Said
2
 Syaikhul Madrasah  Buya H Imam Suar
 
 Buya H Abdul Gafar
3
 Kepala Tingkat Aliyah  Deswandi, BA
4
 Kepala Tingkat Tsanawiyah  Dra. H. Farida R
5
 Wakabid Kurikulum  Drs. Zulfahmi
6
 Wakabid Sarana  KH Muzakkir
7

 Wakabid Pendidikan

 Marva Edison, M.Ag
8
 Kepala Tata Usaha  Masrur Syahar
9
 Bendahara  Elfera

STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN PENYANTUN
MADRASAH SUMATERA THAWALIB PARABEK BUKITTINGGI

No
Jabatan
Nama
Keterangan
1
 Ketua  Drs. H Darsyah
2
  Sekretaris  H Nizar Chan, SE
3
 Anggota  Drs H Aji Lukman Hakim, MBA
 
 Drs. H Munzir
 
   Drs. H Misbach Malim
 
 Drs. H Amlir Syaifa, MA
 
 Prof. Dr. Hayati Nizar, MA
 

 

 Dr. H. Amir Nuruddin, MA
 
   H. Sulem
 
   M Zed St Rangkayo Bungsu
 
   Ir. Novizar Zein
 
   Drs. H. Asmini Maizan

  back to menu  
  @ Copyright 2003 designed by auvanovic